Bırakın UI’ı yapay zeka yazsın

Teknolojinin durdurulamaz gelişimine ayak uyduran developer’lar development sürecini hem kısaltıp hem de daha keyifli hale getirebilir.

index.css@layer components {
.btn-primary {
@apply py-2 px-4 bg-blue-500 text-white font-semibold rounded-lg shadow-md hover:bg-blue-700 focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-400 focus:ring-opacity-75;
}
}

--

--

Yazılım geliştiririm, kısa film yönetirim ve yazılar yazarım.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Safa Gayret

Yazılım geliştiririm, kısa film yönetirim ve yazılar yazarım.